Mitä reiki on?

Reiki on japanilaisen Mikao Usuin (1865 – 1926) kehittämä hoitomuoto ja henkisen kehityksen tie, joka on siirrettävissä ihmiseltä toiselle. Sen perusteiden oppiminen on helppoa ja käyttö yksinkertaista. Reikihoidossa hoitaja toimii energiakanavana niin, ettei hän luovuta omaa energiaansa, vaan välittää sitä itsensä ulkopuolelta hoidettavalleen tai itsehoidossa itselleen.

Alkuperäinen reiki pitää sisällään monta eri osa-aluetta: henkisen harjoittelun, hoitotekniikat, auttamisen ja perinteen säilyttämisen. Yhdessä nämä muodostavat reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja muita. Sana reiki muodostuu sanoista rei, eli henki ja ki, eli elämänenergia tai elämänvoima.
Lisää alkuperäisen reikin historiasta, ajatuksista ja tavoista löydät Usui Reiki Ryoho ry:n nettisivuilta http://usui-reiki-ryoho.fi/reiki/

Reikiopetuksesta ja kokemuksista

Alkuperäinen japanilainen reiki perushoitomuotona on hyvin yksinkertaista ja selkeää. Jokainen voi oppia sen perusteet kaksipäiväisen kurssin aikana ja saada sieltä mukaansa työkaluja, joilla voi jatkossa hoitaa itseään ja muita. Menetelmät ovat helppoja ja maanläheisiä. Ne tuovat luottamusta ja turvallisuuden tunnetta siitä, että jokaisella on kyky hoitaa ja auttaa itseään ja läheisiään. Hoitaminen on antautumisen opettelua – sille, ettemme voi kontrolloida emmekä vaikuttaa kenenkään, emme edes omiin paranemisprosesseihin, sillä tavoin kuin mieli saattaa haluta. Parantumista tapahtuu juuri niin kuin on jokaisen parhaaksi.

Reikikurssilaiset ovat lähes poikkeuksetta kokeneet pysähtymisen ja ajanoton itselleen eheyttävänä kokemuksena. Siitä huolimatta, vaikka harjoitukset saattavat tuntua joskus haastavilta, reikikursseilla syntyvä yhteinen energia kannattelee ja tuo kokemuksen, että jokaisesta löytyy kyky pysähtyä ja hoitaa itseään sekä muita. Että meissä asuu lujuuden ja lempeyden yhteinen tanssi, joka on samanaikaisesti koko ajan läsnä.

Alkuperäisen reikin opetukset tuntuvat usein yllättävän sillä, ettei kyseessä olekaan ”hihhulihoitomuoto”, vaan että juuret ovat paljon syvemmällä traditiossa, joka tukee ennen kaikkea ihmisen kykyä ottaa vastuuta itsestään ja omista valinnoistaan. Usein opetuksen anti koetaan pysäyttävänä, antoisana ja merkittävänä kokemuksena. Toisille syttyy vimmattu sisäinen hehku jatkaa harjoituksia omassa arjessaan, syventää oppejaan jatkokursseilla ja sitä kautta oppia lisää itsestään. Toiset käyvät avoimissa reiki-illoissa ylläpitämässä hoitamisen energioita, rentoutumassa ja vastaanottamassa hoitoja. Toiset alkavat hoitaa omia läheisiään ja saavat sitä kautta arvokasta kokemusta hoitamisesta ja sen monentasoisista tuntemuksista niin hoidettavien palautteiden kuin omien kokemusten kautta. Toiset aloittavat vaihtohoitojen antamisen mm kurssikavereiden kesken, jakavat kokemuksiaan ja sitä kautta oppivat lisää itsestään ihmisenä ja hoitajana, myös erilaisista energianlukutaidosta, jotka ovat jokaiselle reikiharjoittelijalle yksilöllisiä kokemuksia.

Alkuperäisen reikin ydinajatus

Traditionaalinen reiki pitäytyy erillään ulkoisista tekijöistä, kuten henkioppaista, enkeleistä, ylösnousseista mestareista jne. Sen sijaan, että oma elämä ulkoistetaan ja vastuu siirretään ulkoisille tekijöille, alkuperäinen reiki herättelee astumaan `henkiseen aikuisuuteen`, ottamaan vastuuta itsensä kehittämisestä, itsensä kohtaamisesta ja itsehoitamisesta. Henkilökohtaisen tutkimisen ja omakohtaisen kokemuksen myötä avautuminen omalle elämälle, elämänenergialle ja -voimalle voi laajentua ja syventyä. Tämän myötä myös yhteys johonkin suurempaan voi tapahtua selkeämmästä ja juurevammasta paikasta käsin. Itsetuntemus, meditaatiot ja itsehoito luovat pohjaa hoitotyölle, joka vahvistaa kykyä päästää irti odotuksista, yrittämisestä ja vaatimuksista ohjailla omaa tai toisten eheytymistä. Reikiharjoitusten säännöllisyys syventää luottamusta elämän kantovoimaan – tässä ja nyt tapahtuu kaikki se, mitä tapahtuu: ilman egon haluja, toiveita tai pyrkimyksiä ohjailla tai manipuloida omaa tai muiden paranemisprosesseja.

Reiki on yksinkertaisuudessaan läsnäolemista: vastuunottamista itsestä, omista tunteista, ajatuksista ja valinnoista. Reiki on yksi menetelmä monen muun joukossa, joka tukee omaa kasvua, avaa ymmärrystä oman polun suunnasta ja harjoittelun myötä tuo sisäistä rauhaa niin hoitotyöhön kuin omaan arkeenkin.

Reiki on tie
~ Itsetuntemusta, kasvua, juurtumista

Meditaatiot ja itsehoito ovat oleellinen osa reikin tietä. Harjoitusten kautta itsetuntemus kasvaa ja läsnäolotaidot syvenevät. Kyky asettua itsensä ja ympäristönsä havaitsijaksi laajenee. Meditaatiot ovat ennen kaikkea arvokkaita treffejä itsensä kanssa, jolloin omia tunnetilojaan ja ajatusrakenteitaan pääsee monipuolisesti havainnoimaan. Säännöllisillä harjoituksilla, kuten Gogai-meditaatiolla, alkaa hiljalleen päästä pintaa syvemmälle ja kuulla kaikuja siitä, mistä todellisuudessa omat uskomusjärjestelmät, pelot ja huolenaiheet oikein kumpuavatkaan. Tai, kenen ne alunperin ovatkaan. Tämä puolestaan auttaa hoitotyössä ymmärtämään, mikä tunne kuuluu itselle, mikä taas hoidettavalle. Ja, tällä tavoin myötätunto itseä ja muita kohtaan voi avautua.

Reikimeditaatioiden tarkoituksena ei ole `mielikuvamatkailla`, vaan rehellisesti katsoa, tuntea ja kokea itseään. Toki se voi olla erittäin palkitseva laajentumisen ja eheytymisen hetki, mutta myös vaikeiden tunteiden kohtaamista ja sisäiseen maailmaan sukeltamista. Harjoitusten tarkoituksena ei ole tukahduttaa tunteita tai vaientaa sisäistä maailmaa, vaan auttaa ihmistä havaitsemaan ja kokemaan itse, omakohtaisesti, mikä on todella totta ja mikä ei, mistä todellisuudessa on kyse ja mistä ei. Säännöllisellä harjoittelulla voi alkaa löytyä myös yhteys tyhjyyteen, tilaan, jossa transformaatio alkaa. Se voi viedä hiljalleen ymmärrykseen siitä, kuka minä – edes osittain – olen, mikä minä olen puhtaimmillani, aidoimmillani ilman tunnemyllerryksiä tai apinamielen vaahtoavaa energiaa. Tätä kautta myös oman polun suunta lähtee väistämättä muotoutumaan ja selkiintymään. Joskus se tarkoittaa vaikeidenkin asioiden kohtaamista, mutta totuus ei kaunistele asioita, vaan pyrkii tuomaan aina sen tuoreimman ja totuudellisimman tiedon valokeilaan. On kuitenkin vapauttavaa olla enenevässä määrin oma itsensä, ja sen myötä astua omiin saappaisiinsa ja voimaansa – ja huomata, miten väsymys ei enää pidäkään pihdeissään, vaan energiaa riittää kaikkeen siihen, mikä on itselle ravitsevaa.

Meditaatio voi parhaimmillaan näyttää, mitä tarvitsee, jotta laskeutuminen itsensä kuulijaksi ylipäätään on mahdollista. Joskus hiljaisuus tuntuu täysin mahdottomalta, kun oman levottomuuden tai kipujen kohtaaminen on liian haastavaa. Tämä on loistava hetki nähdä, että harjoitukset voivat hiljalleen avata ymmärryksen siitä, mitä muuta tarvitaan oman eheytymisen vahvistamiseen: ehkä enemmän rajojen asettamista, omaa tilaa ja aikaa, liikettä ja vauhtia, hidastamista, sulautumista, avautumista, ehkä yhteisöllisempää elämistä, henkisyyteen yhtymistä tai rakkaudelle antautumista. Olipa se mitä vaan, jokaiselle tämä on täysin henkilökohtainen matka.

Mediaatioiden ja harjoittelun myötä ymmärrys ja myötätunto muita ja itseä kohtaan myös kasvaa ja syvenee. Aito kiitollisuus ihan kaikista elämän kokemuksista alkaa saada sijaa. Samalla myös kyky nähdä selkeästi omat rajat ja niiden kunnioittaminen muuttuu todemmaksi. Kun alkaa syvästi oivaltaa, mistä todellisuudessa oman elämän haasteista onkaan kyse, myös avautuminen elämälle ja muille voi aueta jostain laajemmasta paikasta kuin pelosta käsin. Avautuminen siitä paikasta käsin, jossa luottamus elämän kantovoimaan on selkeämmin läsnä. Kun olen itselleni totuudellinen, en voi mennä harhaan. Ja, kun voi olla aito, oma itsensä, oleminen rentoutuu, eläminen muuttuu keveämmäksi ja vapaammaksi ja astuminen omaan voimaan tuntuu enenevässä määrin kannattelevalta.

Hoitojen ja henkisen harjoittelun lisäksi reiki on jotain paljon syvempää ja laajempaa – se on yhteyttä johonkin suurempaan. Se on elämäntapa, jonka avulla voi avautua lempeällä ja pehmeällä tavalla omaan eheytymiseen. Se voi tukea omaa polkua turvallisesi ja tasapainoisesti silloinkin, kun elämä tuntuu kipeältä ja haastavalta. Vaikka elämä tuntuisi välillä mahdottomaltakin, reikitradition harjoitukset pitävät jalat vahvasti yhteydessä maahan. Ja silloin, kun seisomme vahvasti omilla jaloillamme, myös avautuminen jollekin suuremmalle voi olla laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa.

Mitä reiki minulle merkitsee?

Se merkitsee hyvinkin paljon: paluuta yksinkertaisuuteen ja hiljaisuuteen – paikkaan, jossa ei ole turhaa sanojen helinää, vaan tilaa kuulla itseäni. Reikin yksinkertaiset, alkuperäiset energiaharjoitukset ohjaavat, joskus mutkan kautta, aina takaisin kotiin: sisäiseen rauhaan, hiljaisuuteen ja selkeyteen. Ne vievät lempeästi ja turvallisesti tilaan, jossa voin vain olla ilman apinamielen vaahtoavaa energiaa, tunnetilojen valtavaa vuoristorataa. Tunnen, miten voin laskeutua syvälle omaan rauhaan ja levollisuuteen, jossa olemisen tila syvenee ja havaitsemisen tila laajenee. Tunnen olevani syvässä yhteydessä henkiseen aikuiseeni, joka kykenee näkemään myös kipujen taakse, oivaltamaan, mistä todellisuudessa on kyse. Kaiken tämän myötä tietoisuus oman elämänvoiman suunnasta kasvaa. Ja, sen myötä myös kyky heittäytyä elämän aalloille rentoutuu.

Elämä on matka – se on aina muutoksessa ja me siinä muutoksessa aina keskeneräisiä. Mm. reikin harjoituksilla voi saada vahvuutta ja tukea omille päätöksille, luottamusta omalle intuitiivisuudelle ja selkeyttä oman suunnan löytymiselle. Tästä tilasta käsin myös hoitajuuden kiehtova matka voi alkaa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan reikikursseille pysähtymään, hengittämään ja kuulemaan, mitä itsellesi juuri nyt kuuluu sekä oppimaan itsehoitoa, muiden hoitamista ja syventämään reikin oppeja kaksipäiväisiin pienryhmiin, joihin voit tutustua tästä.